Ældrerådets Frederikssund Kommunes høringssvar til Budget 2021-2025

 

Generelle bemærkninger Generelt synes Ældrerådet at budgettet er uden visioner for Ældreområdet i alle budgetoverslagsårene.

Ældrerådet beklager, at der ikke er foreslået udvidelser på ældreområdet, da alle plejehjemmene er presset personalemæssigt.

Ældreområdet har observeret, at servicerammen en ikke er fuldt udnyttet samtidig med at der budgetteres med en fuld anlægsramme på 150 mio. kr. i 2022. Erfaringerne viser, at det altid er svært at få igangsat anlægsinvesteringerne så denne ramme kunne nedskrives og servicen opskrives med de ikke disponerede 13 mio.kr af servicerammen.

I forhold til investeringsplanen undrer Ældrerådet sig over, at der ikke er tilføjet nye plejehjem i perioden, når befolkningsprognosen viser at vi får brug for mindst to nye plejehjem jf. vores svar til Kommuneplanforslaget.

Ældrerådet foreslår at der oprettes et samlet forebyggelsesråd idet forebyggelse kan spare kommunen penge på længere sigt.

 

Velfærdsudvalget 001 Samling af sygeplejeklinikker på Frederikssund hospital

Ældrerådet bakker op om en styrkelse af sygeplejeklinikkerne og forventer at de ældre stadig kan behandles i hjemmet af kvalificeret personale.

 

002 Aktivitetspulje på omsorgscentrene

Ældrerådet meget uforstående overfor forslaget om at spare aktivitetspuljen til de ældre. Grunden til at puljerne ikke opbruges er mangel på personale til at planlægge og udføre aktiviteter. Så i stedet for at spare på aktivitetsmidlerne bør der ansættes personale der vil kunne udføre opgaven.

 

003 Nedlæggelse af afdelingslederstilling i voksen og Ældre

Ældrerådet tager nedlæggelsen af lederstillingen til efterretning og appellere til at pengene bruges til styrkelse af brugen af aktivitetsmidler.

 

Teknisk Udvalg

 

Transport: Busser og flextrafik

Det er af stor vigtighed for især den ældre del af befolkningen at der er mulighed for kollektiv trafik i hele Kommunen.

Ældrerådet opfordrer derfor til at genindføre busdriften i hele Kommunen og specielt i yderområderne.

Fleks trafik synes omkostningsmæssigt at være lige omkostningstungt – eller dyrere end busdrift

  Anlæg budgettet
Fritids- og kulturudvalget Ældrerådet ser et udvalg med visioner.

Ældrerådet ser med fornøjelse på opførsel af Kultur- og Havnebad og Maritimt Center i budgetperioden, samt forbedringerne for spejderne og på Willumsens Museum.