Ældrerådet synes, det vil være en stor fejl at lukke plejehjemspladser.
Borgmesteren har sendt et forslag til budget, med et sparekatalog med besparelser for 43 mio. kr., i høring frem til den 20. september 2020. der skal spares 19 mio. kr. i 2021 stigende til 50 mio. kr. i 2024.

På ældreområdet er det største spareforslag at lukke en afdeling på 24 pladser på plejehjemmet Peders Have. Dette forslag, som vil nedbringe omkostningerne til plejehjem med ca. 10 mio. kr. om året fremkommer ved, at administrationen laver analyser og beregner plejehjemsbehovet i de kommende år.
Da det private friplejehjem Attendo åbnede i juni med 72 pladser, gav det umiddelbart en nedgang i ventelisterne til plejehjem- og da det er dyrt at have tomme plejehjemspladser stående er den første tanke at lukke nogle pladser. Meget naturligt, men ikke særlig klogt, efter Ældrerådet mening. Alle analyser viser at antallet af ældrebefolkningen vokser kraftigt de kommen år og det gælder især for de over 80-årige.
Vi ser også allerede nu, hvor pladserne er fyldt op på Attendo, at ventelisterne stiger igen. Det skal dog siges at der administrativt er tilbageholdt pladser på Peders have, med forventning om at der skal lukkes 24 pladser.
Når der laves analyser ft det kommende plejehjemsbehov indregnes der forskellige karakteristika fx, at de ældre bliver mere sunde og derfor ikke har samme behov som de ældre der er i dag! Det er ikke det de landsdækkende analyserne viser tværtimod. De viser, at vi bliver ældre og får og lever med flere (kroniske) sygdomme, – så behovet for en plejehjemsplads udskydes bare med den længere levealder.
Så Ældrerådet synes, det vil være en stor fejl at lukke plejehjemspladser.
Også aflastningspladserne på afd. C, på De Tre Ege foreslås lukket- og så kan de borgere der har behov for aflastning komme på Rehabiliteringsafdelingen. Det er en umanerlig dårlig ide. Når de pårørende har behov for ferie eller frirum til at genopfriske kræfterne til den daglige pleje, og har brug for at deres ægtefælle eller samlever kommer på aflastning er det ikke flersengsstuerne på Rehabiliteringsafdelingen der tænkes på- tværtimod!
Ældrerådet er imod at lukke aflastningen på De Tre Ege.
Det sidste store spareforslag på ældreområdet er for så vidt positivt- de vil nemlig gøre noget ved et forholdsvis stort sygefravær og oprette et internt vikarkorps. Problemet med dette spareforslag er, at de vil tage besparelsen allerede inden der er lavet initiativer til at for sygefraværet ned.
Der er mange andre spareforslag der også berører de ældre, men det er her kun de store jeg har kommenteret. Alle de andre forslag kan læses i Ældrerådets Høringssvar på www.frederikssundaeldreraad.dk
Lissi Gyldendahl
Formand for Ældrerådet
Søbovej 2, Kulhuse
3630 Jægerspris