En enig budgetaftale for 2022- 2025 er indgået den 17. september 2021 og vedtaget i Byrådet den 29. september 2021.

En budgetaftale, der på ældreområdet ser fin ud. Vi mangler dog at der bliver afsat flere penge til personale på plejehjemmene.

Indeholdt i aftalen på Ældreområdet:

Som udgangspunkt er anlægsrammen på 150 mio. kr. 2.267,7 mio. kr. på servicerammen fuldt udnyttet. Der afbetales ca. 96 mio. kr. på gælden

Budgetaftalen indebærer, at der i budgetperioden sker en ekstraordinær nedbringelse af Kommunens langfristede gæld blandt andet ved, at der foretages et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. i 2021. Den langfristede gæld udgør pr. 17 september 473,7 mio. kr. (ekskl. gæld til kommunale ældreboliger), hvilket svarer til en gæld pr. borger på 10.347 kr. Efter det ekstraordinære afdrag på 95,6 mio.kr. i 2021 udgør gælden pr. borger 8.321 kr.

 

Medtaget i korrektioner af budget:

Weekend rengøring på plejehjemmene kr. 742.000

Demografi 2022 – kr. 464.000 derefter stigning

Beklædningsskift plejehjem fra 2023 kr. 691.000

Bedre bemanding i ældreplejen (overgået til bloktilskud) kr. 3.775.000

Som følge af lavere takst for kommunens borgere på friplejecentret Lærkevej, der drives af Attendo, nedskrives budgettet med 4 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Derudover afsættes der:

  • der afsættes 1.9 mio. kr. til mere ledelse i Døgnplejen
  • der afsættes 0,3 mio. kr. til en forundersøgelse af mulige placeringer, behov og samarbejdet i MED-udvalget, Pårørenderåd. Ældreråd. Der er afsættes 11,7 mio. kr. på anlægskontoen i 2023.
  • der afsættes 2 mio. kr. til en ny Klippekort ordning, der fx kan bruges til assistance, ledsagelse eller samvær med plejepersonalet.
  • der afsættes 0,9 mio. kr. til træning til demente borgere i eget hjem
  • der afsættes 0,3 mio. kr. til en ny omsorgsordning der kan hjælpe borgere med økonomi, ansøgninger til diverse myndigheder osv. til hjælp ifm. flytning til plejehjem.
  • aktivitetspuljen på kr. 0,5 mio. kr. sættes på pause fra til 2024
  • der arbejdes stadig med nedsættelse af sygefravær, rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

Anlæg

  • den planlagte adgangsvej fra Strandvejen til Idrætsbyen igangsættes i 2022 (adgang til svømmehallen)
  • der afsættes penge til ny låsesystemer på plejehjemmene over en treårig periode
  • der afsættes 300.000 kr. i 2023 til en analyse af daghjemmene og 11.7 mio. kr. til anlæg i 2024.