På Ældreområdet blev budget 2021 giv – og tag!

Alle områder bliver underlagt et ”Omprioriteringsbidrag”

Der skal opnås besparelse på 0.5 pct i 2021 stigende til 1 pct i 2024. 10 mio.  i 2021 stigende til 20 mio i 2024.

Det eneste positive i denne store besparelse er, at I det omfang den konkrete udmøntning vurderes at få konsekvens for et af Byrådet vedtaget serviceniveau, kvalitetsstandard m.v., forelægges udmøntningen til politisk beslutning.
Tiltaget medgår til, at det er muligt at tildele netop de områder med størst behov øgede midler i budget 2021-2024.

Lukning af 12 pladser på Peders Have

På Peders Have lukkes 12 pladser Peders Have midlertidigt. Der afsættes en Pulje på kr. 500.000 til ev.t åbning af plejehjemspladser.

Det betyder, at hvis garantiventelisten ikke kan overholdes, eller søgningen til Pedershave ligger over niveauet for 2020, kan pladserne gradvist blive genåbnet
Der nedlæggelse af 2 pladser på Rehabilitetsafdelingen, der giver en besparelse på kr.345.000 i 2021 og kr. 525.000 i de kommende år. Udgangspunktet var nedlæggelse af Aflastningsafdelingen på De Tre Ege, så man kan sige at dette var mere nådigt.

Lavere Sygefravær
Der skal fokuseres på et Lavere sygefravær, færre vikarer og bedre vagtplanlægning, og forventer at kunne spare 6. mio. pr år.
Der afsættes 250.000 til sygefraværsprojekter
I den sammenhæng skal der udarbejdes en analyse, der kan kortlægge normeringerne i ældreområdet med henblik på at få en politisk drøftelse af minimumsnormeringer og muligheden for en differentiering af normeringerne mellem forskellige målgrupper på omsorgscentrene. Analysen skal med inddragelse af relevante interessenter gennemføres i foråret 2021.

Nye Låsesystemer
Der er afsat kr. 250.000 pr år til Nye låsesystemer på plejehjemmen.

Forligspartierne er enige om at udvikle trygge og sikre omgivelser for vores borgere med demens samt fremtidssikre kommunens plejecentre for at imødekomme de behov, som borgere med demenssygdomme har. Dette sker ved at afsætte 7,2 mio. kr. bl.a. i forhold til sikring af udearealer samt sanserum

Pulje til aktiviteter på omsorgscentrene

Der afsættes en årlig pulje på de fem plejecentre til aktiviteter både ude og hjemme til glæde for beboerne kr 500.000

Sundhedsområdet

Besparelse ved nedlæggelse af personlig telefonbetjening i tandplejens receptioner kr 155.000 i 2021 derefter 410.000 pr år.

Besparelse ved ændring/organisering af personalet i de forebyggende hjemmebesøg kr 180.000 pr år

Besparelse ved hjemtagning af syns- og høresager fra kommunikationscentret kr. 450.000 pr år

Muligheden for nyt daghjemstilbud undersøges

Det skal undersøges om der kan skabes nogle mere optimale rammer for både demens og somatiske dagshjemtilbud, og det skal samtidigt vurderes, om antallet af daghjemspladser skal udvides. Derfor ønsker forligspartierne undersøgt, om der er mulighed for at etablere et nyt daghjemstilbud på Dybendal, Frederikssund Hospital, med mulighed for inden- og udendørsaktiviteter samt mulighed for træning

Det nære sundhedsvæsen

Der skal sættes skub i udviklingen for at understøtte udviklingen af et fælles sundhedshus på Dybendal, Frederikssund Hospital, i samarbejde med Region Hovedstaden.  Vi forventer, at det fælles sundhedshus vii have særligt fokus på borgere med kroniske sygdomme som KOL, diabetes og hjertesygdomme, psykiske lidelser, lettere diagnostik og sammenhængende indsats overfor for gravide og børnefamilier.

Lissi Gyldendahl

Formand for Ældrerådet